คลาวด์ANDSOLAR

AndSolar Cloud

● ตระหนักถึงพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ IOT และสร้างแพลตฟอร์มการจัดการที่ครอบคลุม
● ตําแหน่งทางกายภาพของส่วนประกอบการกําหนดตําแหน่งของสถานีพลังงานคู่ดิจิตอลคลาวด์

โปรแกรมระบบ

SYSTEM SOLUTION